5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา

5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปยอดรวม5 อันดับแรก คณะที่ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) พบว่าอันดับ 1 ได้แก่คณะ นิติศาสตร์  เปิดรายวิชามากที่สุด จำนวน 82 รายวิชา อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรายวิชา จำนวน 63 รายวิชา อันดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 61 รายวิชา อันดับ 4 คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 36 รายวิชา อันดับ 5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรายวิชา จำนวน 35 รายวิชา


ภาพ :   nattapol.si@up.ac.th   
ข้อมูล/ข่าว :    phet.ph@up.ac.th   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/27/2020 8:17:57 AM