โครงการคลินิก UP – PSF (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการคลินิก UP – PSF (ครั้งที่ 2) โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนใบสมัคร (UP-PSF 1)” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมการถาม-ตอบ เกี่ยวกับการยื่นขอรับการประเมิน ตลอดจนรับการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบ Microsoft Teams

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/23/2020 9:47:07 AM