จิตอาสาวิศวะฯ ร่วมสร้างห้องความดันลบและอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ในจังหวัดพะเยารองรับสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ ได้ดำเนินการติดตั้งห้องความดันลบ และส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้จัดสร้างขึ้น ให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดพะเยา

การดำเนินงานจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมกันทำงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โดยอาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หจก. Living furniture โดยมีการระดมทุนผ่านอาจารย์หมอกิตติยา ไทยธวัช และผู้มีจิตอาสาภายนอกบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง ร่วมกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยห้องความดันลบที่สร้างขึ้นนี้ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจากต้นแบบห้องความดันลบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

นอกจากจะสร้างให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว คณะทำงานทั้งหมดกำลังเร่งดำเนินการสร้างห้องความดันลบเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยาอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงม่วน และโรงพยาบาลปง ตามที่ได้รับการประสานร้องขอมา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ ให้สมกับปรัชญาของคณะ “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม”


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/3/2020 10:21:44 AM