ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายระยะเวลาการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศให้อัตโนมัติ

         ผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ และมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือให้อัตโนมัติ เป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีค่าปรับ และผู้ใช้บริการจะต้องนำหนังสือมาคืนภายใน วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หากส่งคืนหลังจากวันเวลาดังกล่าว จะมีค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/1/2020 9:12:08 AM