บริการออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการได้รับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ ดังนี้

1. สืบค้นหนังสือในห้องสมุด (OPAC) http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx

2. คู่มือการใช้บริการ http://www.clm.up.ac.th/v1/manual.php

3. สมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารฯ http://clm.up.ac.th/Main_Register.aspx

4. การเข้าใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/2563/vpnweb.pdf

5. บริการ Books request จัดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านระบบไปรษณีย์ ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://bit.ly/2QYnxTv

6. แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินค่าปรับออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ https://bit.ly/2yjKCt7

7. การชำระเงินค่าปรับ http://www.clm.up.ac.th/v1/images/QRCODE/PromptPay.jpg

8. ช่องทางการติดต่อข่าวสารของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ http://www.clm.up.ac.th/v1/images/QRCODE/PR.pngภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/1/2020 8:57:46 AM