คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียนเพื่อลดการเรียนร่วมกันของนิสิตในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา และนายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้โปรแกรม google classroom และ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในครั้งนี้ 


 

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/27/2020 5:13:57 PM