คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Powerpoint, LMS (Learning Managememt System) และ Google meet เพื่อการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคุณธนากร ภู่กร นักวิขาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/26/2020 4:33:11 PM