คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าบริการวิชาการให้ความรู้การหมักเศษสับปะรดเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ คณะ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย เข้าบริการวิชาการให้ความรู้การหมักเศษสับปะรดเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กรมปศุสัตว์ เทศบาลตำบลท่าสุด กลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ และ โครงการบริการวิชาการจาก วช. ปีงบประมาณ 2563 ในการผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนต่ำ และ การใช้ประโยชน์เศษเหลือเพื่อลดขยะในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/24/2020 12:53:37 PM