คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกาารเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 63 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการทำงานร่วมกันของทีมใน Office 365 เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร และพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อวางแผนและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต ได้กล่าวนำในโครงการดังกล่าว และหัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณธิตินนท์ มณีธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft office 365 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้อง ประชุมคณะแพทยศาสตร์


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/20/2020 5:55:30 PM