บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้างานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาในระบบมหาวิทยาลัยและทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา” ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาในระบบครอบครัวเสมือน จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษา อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ในการแนะแนวและให้คำปรึกษาให้เข้าผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมเอื้องจำปา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จังหวัดพะเยา

ภาพ :   นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/19/2020 4:10:55 PM