อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น"

วันที่ 17 มี.ค. 2563 รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการอบรมขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น อันเป็นภาคประชาชนแห่งที่ 2
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม การเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
และเท่าเทียมกันเพื่อมุ่งหวังสร้างจังหวัดต้นแบบของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประชาชนมาร่วมกว่า 100 คน พร้อมตรวจคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสาธารณสุข จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/18/2020 1:08:00 PM