อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชนของพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

                    วันที่ 16 มี.ค. 2563 รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชนของพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการอบรมขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น อันเป็นภาคประชาชนแห่งแรก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม การเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อมุ่งหวังสร้างจังหวัดต้นแบบของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประชาชนมาร่วมกว่า 100 คนพร้อมตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสาธารณสุข จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/16/2020 4:49:08 PM