คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาล ความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาล ความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”  ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน โดยมีผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก และสามารถนำความรู้ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากหัวหน้าพยาบาล รองหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


ภาพ :   ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/16/2020 1:32:39 PM