คณะพยาบาลศาสตร์จัดการโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2563 เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยวิกฤต”

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2563 เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยวิกฤตณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน โดยการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยวิกฤต และส่งเสริมทักษะในการประเมิน การตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยวิกฤต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีกิจกรรมทั้งการบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย เป็นผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติมาบรรยาย และมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มด้วย โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นจำนวน 150 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล 13.5 คะแนน


ภาพ :   ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/16/2020 9:47:59 AM