อาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ อสมท.พะเยา 97.25 MHz. จัดรายการวิทยุ ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน สปก." และหัวข้อ "ข้อพึงระวังในการทำสัญญากู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย"

       วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
นำนิสิตในรายวิชาสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ ร่วมจัดรายการวิทยุในหัวข้อ "กฎหมายใกล้ตัว"
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน บูรณาการกฎหมาย การวิจัย กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน
 ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในวันนี้นิสิตนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ
1.ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน สปก.
2.ข้อพึงระวังในการทำสัญญากู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
ติดตามรับฟังได้ทาง
http://live.mcot.net/radio/
(เลือกฟังรายการจาก อสมท.พะเยา)
 วิทยุ FM 97.25 MHz.
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2020 6:05:23 PM