ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 7 เครื่อง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยในการรับมอบได้มี ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณรัตนา ทาสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน คุณจตุพร ไชยราช หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้รับมอบ


ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2020 2:54:38 PM