คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง ม.พะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "

ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ " วิทยากรโดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์สาขาวิชาการประมง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ตาก

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2020 1:48:06 PM