ขอแสดงความยินดี นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก งานฝึกอบรมสารสนเทศ ที่สอบ Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate ผ่านและมีคะแนนสูงสุด

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  Microsoft Technology Associate (MTA),Microsoft Office Specialist (MOS) ,Adobe Certified Associate (ACA) , IC3 Certificate ,

รายชื่อผู้เข้าสอบและสอบผ่าน

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

วิชาสอบ

1

ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Microsoft Technology Associate (MTA)

2

นายวรินทร ซอกหอม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Microsoft Technology Associate (MTA)

3

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Microsoft Office Specialist (MOS)

4

นายธนรินทร์ คงเถื่อน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

Microsoft Technology Associate (MTA)

5

นายวุฒิพงษ์  คำพันธ์

กองบริการการศึกษา

Microsoft Technology Associate (MTA)

6

นายปฐมพงศ์ บุญมา

กองบริการการศึกษา

Microsoft Technology Associate (MTA)

7

นายพลพิทักษ์ อินต๊ะสอน

กองบริการการศึกษา

Microsoft Technology Associate (MTA)

8

นายวิทยานิพนธ์ แท่นทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

Microsoft Technology Associate (MTA)

9

นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล

คณะสหเวชศาสตร์

Microsoft Technology Associate (MTA)

10

นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

กองกิจการนิสิต

IC3 Digital Literacy Certification(IC3)

11

นายปิยะราช สุขภิญโญ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

Microsoft Office Specialist (MOS)

12

นางสาวสุภาพร บัวผัด

กองกิจการนิสิต

Microsoft Office Specialist (MOS)

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

วิชาสอบ

13

นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์

พัฒนาระบบ

Microsoft Technology Associate (MTA)

14

นายวัชรเชษ เหล็กสิงห์

พัฒนาระบบ

Microsoft Technology Associate (MTA)

15

นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร

บริการระบบเครือข่าย

Microsoft Technology Associate (MTA)

16

นายธิตินนท์ มณีธรรม

ฝึกอบรมสารสนเทศ

Microsoft Technology Associate (MTA)

17

นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

ฝึกอบรมสารสนเทศ

Microsoft Office Specialist (MOS)

18

นายพิษณุกร จิตจำนงค์

บริการระบบเครือข่าย

Microsoft Technology Associate (MTA)

19

นายสมชาย ประจงแสงศรี

บริการระบบเครือข่าย

Microsoft Technology Associate (MTA)

20

นายศุภักษร ฟองจางวาง

พัฒนาระบบ

Microsoft Technology Associate (MTA)

21

นางสาวณัฐกร  วงศ์ใหญ่

ฝึกอบรมสารสนเทศ

Microsoft Office Specialist (MOS)

22

นายนาถพล  สิริบรรสพ

ฝึกอบรมสารสนเทศ

Microsoft Technology Associate (MTA)

 ภาพ :   คณะ ict   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2020 3:58:20 PM