คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Updates CPR Guideline 2020

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Updates CPR Guideline 2020 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวรายงานการจัดการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ มีกิจกรรมทั้งการบรรยายและการลงมือปฏิบัติจริงกับสถานการณ์สมมติ อีกทั้งมีทีมวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมถึงคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกียรติมาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับหน่วยคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล 13.5 หน่วยคะแนน

ภาพ :   นายสมเดียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ธรรมวิทย์ ราญรอน   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2020 11:37:47 PM