ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เข้าพื้นที่หมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศให้กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC ประจำปี 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC โดยให้บริการหนังสือด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ และตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ของ สศส. เช่น ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ ฐานข้อมูลวัสดุไทย ฐานข้อมูลย่านวัสดุ เป็นต้น

        ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์งานบริการ เบอร์โทร 0 5446 6705 เบอร์โทรภายใน 3686


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/6/2020 2:10:02 PM