กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรม สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน

     วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรม  สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


     นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า “บทบาทสื่อ นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์สังคมเคารพสิทธิ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ในการนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อชุมชน และ สื่อท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดหลักสูตรสัมมนาสื่อกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน”


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “นับเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่งที่วันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน การที่เราได้มาพบปะ สร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากจะได้ภาคีเครือข่ายจากองค์กรต่าง ๆ ที่จะร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านนี้แล้ว ยังได้เห็นบทบาทของสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน ที่มาระดมความคิดเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และมีความตระหนักต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาในสังคม และพัฒนาให้จังหวัดพะเยา รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่อไป ”


     กิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เสริมพลังสิทธิมนุษยชนวิถีไทย สื่อยุคใหม่2020” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ นายวัชระ ศรีคำตัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน  โดยการเสวนาดังกล่าวพูดถึงในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารของสื่อท้องถิ่น และ สื่อชุมชนในการพัฒนาเนื้อหา และ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว พร้อมหลักวิชาการและองค์ความรู้ ทางด้านกฎหมาย สื่อมวลชน นำเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมพะเยา เกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/4/2020 11:57:38 AM