คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม Up-skill ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0” เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะ (Up-skill) ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ลำปาง ลำพูน แพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อมูล วิธีการใช้เครื่องมือในการประมวลผล ตลอดจนอธิบายรายละเอียดแผนปฏิบัติการในการให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ลำปาง ลำพูน แพร่ จำนวนรวม 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/2/2020 4:24:35 PM