คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ร่วมกับ MCOT Radio Network อสมท.พะเยา 97.25 MHz. จัดรายการวิทยุ ในหัวข้อ "กฎหมายใกล้ตัว"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ร่วมกับ MCOT Radio Network อสมท.พะเยา 97.25 MHz.
จัดรายการวิทยุ ในหัวข้อ "กฎหมายใกล้ตัว" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตกฎหมาย บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินการร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยให้นิสิตเป็นผู้จัดทำกิจกรรมจัดรายการวิทยุเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประเด็นจากการสำรวจประเด็นปัญหา คำถามข้อกฎหมายจากชุมชนและนิสิต ซึ่งในครั้งนี้นำเสนอใน 2 ประเด็น คือ
1.ผู้จัดการการมรดก
2.สิทธิของผู้บริโภคจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
อนึ่ง กิจกรรมโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะเป็นผู้ค้นหา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและนำเสนอในรายการวิทยุ
โปรดติดตามรับฟังได้ทาง
?? วิทยุ FM 97.25 MHz.

?? http://live.mcot.net/radio/
(เลือกฟังรายการจาก อสมท.พะเยา)

***ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-14.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือ http://live.mcot.net/radio/

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/28/2020 6:09:38 PM