โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ Kids Day & Project Day ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ Kids Day & Project Day ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียนระดับชั้นประถม เช่น การแสดงชุดรำอธิษฐาน การเต้นบาสโลป การเต้น Cover กิจกรรมแสดงผลงานของชุมนุม และกิจกรรม Workshop Little Kids พิชิตไฟป่า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และในส่วนของระดับมัธยมศึกษา ได้มีการจัดการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ การประกวดผลงานทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระ และซุ้มอาหารบริการให้แก่ผู้ที่ร่วมงาน


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/28/2020 10:35:35 AM