วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  ในหลักสูตรพลศึกษา วิทยาลัยการศึกษา โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้างและการจัดรายวิชา  ในหลักสูตร กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/26/2020 3:53:26 PM