คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “รู้ทันโรค ด้วยการป้องกัน” บูรณาการ งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ “รู้ทันโรค ด้วยการป้องกัน” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา 301222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ด้านการพยาบาลที่ได้รับการศึกษาจากในชั้นเรียนไปให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป โดยโครงการมีอาจารย์ลินยา เทสมุทร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


ภาพ :   ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ประกายดาว สุทธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2020 10:52:48 AM