หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ ครั้งที่ 5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ ครั้งที่ 5 โดยมี ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ ดำเนินกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ ครั้งที่ 5 (Physics Camp 5) ณ โรงเรียนแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การจัดค่ายครั้งนี้ มีนักเรียน ครู นิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน โดยเน้นฝึกให้นิสิตสาขาฟิสิกส์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตให้กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความมั่นใจ และวินัยในตนเอง ส่งเสริมให้นิสิตทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ปรับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากรในสาขาวิชา เสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพ :   สาขาวิชาฟิสิกส์   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2020 10:11:02 AM