หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 30

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.อทิติ วลัญช์เพียร และนิสิต จำนวน 52 คน จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนะคติและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 248371

ภาพ :   ดร.อทิติ วลัญช์เพียร   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2020 10:06:36 AM