คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ระดับชั้น ม.4 จำนวน 35 คน โดยกิจกรรมเป็นการปฏิบัติการทางวิทศาสตร์ทั้งหมด 3 เนื้อหาสาระ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/19/2020 11:38:12 AM