บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมเป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์

วันที่  ๓๑ มกราคม  –  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ สันพา อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา และอาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้รับเชิญจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ครั้งที่ ๑๒ ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปลาส้ม และการนำปลาส้มไปแปรรูปทำเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้ม บ้านสันเวียงใหม่ จังหวัดพะเยา โดยได้ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องของจุลชีววิทยาต่างๆ ในกระบวนการผลิตปลาส้ม และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการของปลาส้มด้วย

ปลาส้มถือเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา และที่สำคัญการผลิตปลาส้มถือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนด้วย


ภาพ :   อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/19/2020 11:33:00 AM