วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเป็นวิทยากร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนสารสนเทศระดับจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเป็นวิทยากร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โครงการจัดทำแผนสารสนเทศระดับจังหวัด ให้กับผู้บริหารและพนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา วิทยากรโดย นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์
1)เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศชุมชน ระดับจังหวัด/อำเภอ
2)เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

 

ภาพ :   พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/19/2020 10:45:36 AM