โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานประชุม สวทช. วิทย์-สัญจรภาคเหนือ ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงานประชุม สวทช. วิทย์-สัญจรภาคเหนือ ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้นำผลงาน “ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับพลังงานในแบตเตอรี่ที่อัดประจุด้วยโซล่าเซลล์และส่งข้อมูลไร้สายด้วย LoRa” ที่ได้รับรางวัลสาขา Innovation ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fab Lab) ไปร่วมนำเสนอ ซึ่งจัดทำโดย นายวรการ จันทิมา และนายสิรวิชญ์ เวียงคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ เป็นผู้ควบคุมดูแล


ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/17/2020 3:27:53 PM