อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดงานพะเยาเกษตรแฟร์ “เปิดบ้าน เมืองพะเยา” ครั้งที่ 1 พร้อมมอบรางวัลการประกวดและชมนิทรรศการ การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดงานพะเยาเกษตรแฟร์ เปิดบ้าน เมืองพะเยาครั้งที่ 1 พร้อมมอบรางวัลการประกวดและชมนิทรรศการ การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานพะเยาเกษตรแฟร์ “เปิดบ้าน เมืองพะเยา” ครั้งที่ 1  โดยมี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวรายงาน   การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตรผลงานวิชาการผลงานวิจัยรวมทั้งถ่ายทอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกษตรกรนิสิตและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง และผลงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักของชุมชน และสังคม  กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของสาขาวิชาต่าง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของการออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน  การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน เช่น การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การประกวดวาดภาพปลา  การแข่งขันตกปลา  นอกจากนี้ยังมีกาดโก้งโค้ง การออกร้านจำหน่ายพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การออกร้านของสโมสรนิสิตทุกคณะและศิษย์เก่าซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเพื่อให้เกษตรกรภาครัฐ เอกชน นิสิต ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/14/2020 3:36:35 PM