คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 และระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้เกิดการยอมรับ และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยเพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดอบรมนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนรุ่นละ 60 คน โดยมี นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และอาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมดังกล่าว 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2020 11:36:13 AM