โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (R1)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (R1) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้มอบหมายให้ดำเนินการสอบ โดยทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่การอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง  

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2020 4:55:08 PM