การถอดบทเรียนเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563: คณะเภสัชศาสตร์ โดยตัวแทนคณาจารย์ ได้แก่ ดร.เภสัชกรหญิง อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ เภสัชกรหญิง สุดารัตน์ แพงไตร พร้อมด้วยนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม ได้ดำเนินโครงการ การถอดบทเรียนเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ณ รพ.สต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ตามมาตรฐานการรักษา และถอดบทเรียนความสำเร็จ กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการให้บริการในอนาคต โดยพื้นที่ อ.เชียงคำ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดลของมหาวิทยาลัยพะเยา ดั่งปณิธาน "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

----------------------
ติดต่อสอบถาม
www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 ต่อ 3188
FB: 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/7/2020 9:55:26 AM