คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน ในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์,นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  ในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน 

ภาพ :   อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2020 5:26:03 PM