อาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ เปิด "คลินิกกฎหมาย" ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ได้เดินทางไปให้ความรู้ แก่นักโทษหญิง ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา เพื่อเปิด “คลินิกกฎหมาย" ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นักโทษก่อนถูกปล่อยตัว คลินิกกฎหมาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และช่วยแก้ปัญหาที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ เสริมสร้างความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นแก่สังคม พัฒนาความรู้ทางกฎหมาย ทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพรับใช้ประชาชน เท่าที่ผ่านมากับองค์กรต่างๆ เช่น เรือนจำ สถานพินิจฯ โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ นิสิตจะได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงว่าในกระบวนการยุติธรรม  อาจจะยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย แต่อาจจะไม่ยุติธรรมตามบริบทสังคม ซึ่งสิ่งนั้นคือคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายที่ดีที่เขาต้องมีติดตัวตลอดไป 

ภาพ :   พะเยาทีวี   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2020 5:21:16 PM