ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และบุคลากรศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหนังสือ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ แก่นักเรียนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมมอบหนังสือ สิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ดังนี้
1. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. อาจารย์แสงเดือน วงศ์ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. คุณกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
6. คุณอรดี นามบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา
7. คุณเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. คุณนิชาภา ปุณณ์ปวีณ มหาวิทยาลัยพะเยา
9. คุณปัณณธร วุฒิปริยาธร มหาวิทยาลัยพะเยา
10. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
11. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
13. บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
14. บริษัท แลคตาซอย จำกัด สาขาพะเยา
15. มูลนิธิ SCG
16. ร้าน Nine coffee มหาวิทยาลัยพะเยา
17. ร้านซากุระ อิงค์เจ็ท สาขาพะเยา
18. นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2020 10:53:53 AM