คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (เศรฐกิจสีเขียว) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ภายใต้เรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสีเขียว บ้านสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง จ. พะเยา" โดย ดร.ณวิญ   เสริฐผล หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร และดร.ชยาณัญ มณีวรรณ ผู้ร่วมวิจัย รวมถึงนิสิตที่ร่วมลงพื้นที่ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกับชุมชน ภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน, ภัทธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2020 9:48:34 AM