คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบัน ณ ห้องประชุมรุ้งประกายแสด อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโอกาสจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560-2562 มีสถานประกอบการที่ได้รับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในกระบวนการทำงานแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง สำหรับในปีงบประมาณ 2563 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดเชียงราย
2) บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จังหวัดพะเยา
3) บริษัท โรงแรมเทวราช (1980) จำกัด จังหวัดน่าน


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2020 2:35:34 PM