ศูนย์บรรณสารและเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ระดับประเทศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ได้ให้เกียรติเชิญศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง (ระดับประเทศ) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามโครงการยกย่องบุคลากร และองค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

        ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จดังกล่าว จากการให้การสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่านและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

 ภาพ :   นายวิชญนนท์ มณีชาติ, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิชญนนท์ มณีชาติ (หัวหน้างานบริการ)   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2020 11:20:25 AM