โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง ดร.วิทวัส สัจจาพงษ์ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง Community-Based Training And Research Approach โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอบรมและ การวิจัยบนวิถีชุมชน เพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท11 กรุงเทพฯ


ภาพ :   กัลวรา ภูมิลา   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2020 8:19:09 PM