บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-Based Training And Research Approach จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอบรมและ การวิจัยบนวิถีชุมชน เพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท11 กรุงเทพฯ


ภาพ :   อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน/อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2020 4:45:40 PM