ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และะนิสิตระดับบัญฑิตศึกษาวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ และนิสิตระดับบัญฑิตศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ และนางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย แนะนำการให้บริการต่างๆ และนำคณาจารย์ และนิสิตเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้


ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 3:25:59 PM