คณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ "เหรียญเงิน" จากโมเดล "แม่ใจ โมเดล" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงหัวหน้าโครงการและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

โดยในครั้งนี้คณะสหเวชศาสตร์ ได้คว้ารางวัลระดับ "เหรียญเงิน" จากโมเดล "แม่ใจ โมเดล" ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังบูรณาการด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น ทำให้ได้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือการทำรอกกะลามะพร้าว โดยนายหวน ลิ้มกาง ณ โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง สร้างคุณค่าทางใจ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากยังสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุและชุมชนได้อีกด้วย 


ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 3:09:35 PM