วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ด้านศึกษาศาสตร์) โดยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องความเป็นครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21 ของนิสิต ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาคและได้รับรางวัลผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่น ณ ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 11:16:55 AM