คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่ 23 มกราคม 2563  ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานที่ให้การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการทางด้านเครือข่ายสื่อสารสุขภาพเพื่อมวลชน นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มในการประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2020 12:22:14 AM