คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคลากร ร่วมจัดบูทนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (one Faculty one Signature)

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (one Faculty one Signature) “สวนชุมชน (community gardens)” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) และในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเหรียญเงินอีกด้วย


ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/23/2020 4:19:56 PM