ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 มกราคม 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 6 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการสอนสร้างเกมส์มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน  และกิจกรรมสันทนาการนักเรียนเข้าร่วม 450 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  จำนวน  1  วัน  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อาทิ การสร้างเกมส์ อันจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทัศนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
ภาพ :   สุรใจ สุพรพัฒนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/21/2020 10:27:33 AM